Logg inn:
Nye Cherrox
Regjeringen plattform (Pedagogisk plattform)
Eivor Evenrud, Fredag 7. oktober 2013.
I kveld la Frp og Høyre frem den politiske plattformen til en blåblå regjering. De presenterte åtte satsningsområder, og barnehagesektoren var ikke med på denne listen.  I "politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Frp" presenterer de FIRE fattige setninger om planen for barnehager.
 
Hva ønsker de å gjøre? 
( Med en pedagogs kommentarer i parentes.)
 
- Løfte kvaliteten i barnehagene
(Greit å få på plass de felles nasjonale indikatorene for kvalitet før man begynner å tenke på å løfte den kanskje? Hvem skal utarbeide disse indikatorene? Kvalitet i barnehager vil alltid være subjektivt og er nærmest umulig å jobbe med hvis man ikke begynner hos brukerne selv. Håper på at den nye regjeringen tar hensyn til  dette  i utarbeidelsen av indikatorene, og faktisk begynner hos barna og deres foreldre. I tillegg kan alle landets pedagoger også være til hjelp, bruk oss!" 
 
- Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere får barnehagefaglig kompetanse 
(Litt usikker på hvor de vil her. Etter- og videreutdanning vil jo rette seg mot de som allerede har en utdannelse. Hvorfor trenger vi som allerede er førskolelærere/barnehagelærere å heve kompetansen? Hvis de er de uten noen som helst barnehagefaglig kompetanse de her sikter til, så er dette tiltaket unødvendig, da det inneholder og resulterer i nøyaktig det samme som neste punkt.)
 
- Utdanne flere pedagoger ( Ingen hemmelighet at jeg selv og flere som allerede jobber i barnehagesektoren også gjerne hadde sett at det hadde blitt lagt vekt på å hente tilbake de pedagogene som allerede har utdannelse og mange års erfaring. Hvorfor har så mange forsvunnet?) 
 
-Innføre uavhengig tilsyn av barnehager 
(ja, hurra! Å bedrive tilsyn med egen virksomhet er ingen av partene tjent med.) 
 
- Sikre likebehandling av alle barnehager, forenkle finansieringsordningen samt likestille regnskapsforeskriftene for offentlige og kommunale barnehager  
( Sikre, sikre, sikre. En veldig vanlig ting å si i forbindelse med barnehagepolitikk. Skal ikke gjøre så mye, bare sikre det. Å sikre likebehandling av alle barnehager er en stor jobb, men det er lov å prøve. At regnskapsforeskriftene er likestilte burde vært en selvfølge, men utfordringen er at mange av de andre rammene rundt offentlig/kommunal barnehagedrift er forskjellige.)
 
- Gjøre mest mulig informasjon om barnehagen åpent tilgjengelig og utarbeide felles nasjonale indikatorer for kvalitet 
( Hvorfor ikke ALL informasjon? Se kommentar på punkt 1 for nasjonale indikatorer for kvalitet.)
 
- Arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket 
(Dette vil forenkle hverdagen til endel foreldre, og mange vil komme seg raskere ut i jobb igjen. Det er bra. For de som jobber i barnehagen vil det blir lengre og mer hyppige perioder med tilvenning av nye barn, noe som vil få konsekvenser for andre planer. I tillegg kan barnet da komme inn i en barnegruppe som allerede er veldig godt etablert, og foreldre mister muligheten til å bli godt kjent med de andre foreldrene som også har sine barn på tilvenning, noe mange uttaler at de syns er en trygghet. 2 opptak holder.)
 
- Innføre en bemanningsnorm innen 2020 
(Det svakeste punktet. I "min" kommune hadde vi en bemanningsnorm inntil kommunen sa den opp for 1 år siden. Etter massive protester fra foreldre og ansatte ble det til slutt lovt at den skal gjeninnføres, men det vil nå altså ta 7 år å gjeninnføre noe som det tok 2mnd å fjerne. Merkelig. I tillegg er det ikke en norm vi vil ha, vi vil ha en LOV. En norm fører bare til formuleringer de ansatte i barnehagen kjenner altfor godt til fra før; "hos oss praktiviserer vi det slik at...,"  " en norm er bare en veileder og vi har valgt å.."  Gi oss noe forpliktende. Hvor mange voksne skal være sammen med hvor mange barn? Og NÅR fyller barnet 3år? "
 
- Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og stille krav om norskferdigheter for barnehageansatte. 
(Et unødvendig og svakt punkt i plattformen til Høyre og Frp slik det blir formulert her. Disse tingene er allerede nedfelt i andre forpliktende dokumenter for barnehagesektoren.)
 
 - Gi barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning bedre mulighet til å etablere seg. 
(Javel? Dette punktet er jeg svært spent på hvordan de spesifikt skal jobbe med. Å opprette flere barnehageplasser er allerede under planlegging de fleste steder der det er behov og kommunene har godkjent.Er det her snakk om at flere private som oppfyller kommunens krav til godkjenning skal få bedre mulighet? Er det penger det er snakk om? Jeg vil anta det. )
 
- Eivor  
 
DIN KOMMENTAR
 
 
 
Om bloggen:
I dag tilbringer flere hundretusen barn hverdagene sine i barnehagen. Hver dag er de sammen med voksne de i utgangspunktet ikke har noen felles referanser med, annet enn at de er på samme sted til samme tid opptil ni timer om dagen. Hvilke beslutninger og øyeblikk er med på å prege barndommen til «barn av barnehagen?»
Antall Cherroxvisninger:
2417334
Bli Cherroxfølger:
Birgitte Fjørtoft
Epost: birgittefjortoft@gmail.com
Førskolelærer og mastergrad i Førskolepedagogikk
Jeg er opptatt av filosofiske og eksistensielle perspektiver ved barnehageliv og pedagogikk. I masteravhandlingen min så jeg nærmere på læringsbegrepet i barnehagen, hva det er eller kan være. I dialog med Jacques Derrida og noen av hans filosofiske perspektiver fikk jeg øynene opp for at læring kan være fullt av både monstre og galskap. Mine bidrag til bloggen vil preges av et ønske om å stille kritiske spørsmål til vår daglige praksis, med inspirasjon fra blant andre Biesta, Derrida, Skjervheim og Gadamer.